گالری محصولات

[mungu_post_images post_type=”service” count=”15″]
Picture1

به شرکت دانش بنیان ساغر فن پارس خوش آمدید

سلامت به عنوان یکی از نیازهای اساسی در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد. لذا ارتقای سلامت جامعه و فراهم آوردن زیرساخت های مناسب برای برخورداری از جامعه پرنشاط و سالم امری ضروری است. از اینرو شرکت ساغر فن پارس با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و کمک به ارتقای روز افزون دانش و تکنولوژی تجهیرات پزشکی در بازار ایران، در سال 1391 فعالیت خود را آغاز نمود.

مطالب علمی

[icon_list icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-check” color=”#000000″ list=”%5B%7B%22item%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%201%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fsagharfanpars.ir%2Fhome%2F%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a8-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c1%2F%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C2%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fsagharfanpars.ir%2Fhome%2F%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a8-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c2%2F%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C3%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fsagharfanpars.ir%2Fhome%2F%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a8-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c3%2F%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C4%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fsagharfanpars.ir%2Fhome%2F%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a8-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c4%2F%22%7D%5D”]
[con_counter style=”1″ align=”3″ list=”%5B%7B%22layout%22%3A%22with-image%22%2C%22number%22%3A%2212%2B%22%2C%22body%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22title%22%3A%22Clients%22%2C%22image%22%3A%222207%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-handshake-o%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-umbrella%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-arrow-repeat%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-star%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-bulb%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22with-image%22%2C%22number%22%3A%2218%2B%22%2C%22body%22%3A%22%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22title%22%3A%22Clients%22%2C%22image%22%3A%222208%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-handshake-o%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-umbrella%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-arrow-repeat%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-star%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-bulb%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22with-image%22%2C%22number%22%3A%2210%2B%22%2C%22body%22%3A%22%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22title%22%3A%22Clients%22%2C%22image%22%3A%222212%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-handshake-o%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-umbrella%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-arrow-repeat%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-star%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-bulb%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22with-image%22%2C%22number%22%3A%224%2B%22%2C%22body%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22title%22%3A%22Clients%22%2C%22image%22%3A%222206%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-handshake-o%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-umbrella%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-arrow-repeat%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-star%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-bulb%22%7D%5D” extra_class=”text-light medio_counter ml5@s” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”” css=”.vc_custom_1604140907285{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;}”]