دارای تخلیه ی تمام اتوماتیک خون، مایعات و داخل فاضلاب است.