ارزش های بنیادی

[icon_list icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-chevron-circle-right” color=”#181620″ list=”%5B%7B%22item%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B6%D8%B1%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DB%80%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.%22%7D%5D”]

چشم انداز

[icon_list icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-chevron-circle-right” color=”#181620″ list=”%5B%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D9%84%D9%82%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%7D%5D”]

اهداف و ماموریت ها

[icon_list icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-chevron-circle-right” color=”#181620″ list=”%5B%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%AE%D9%84%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%20%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A2%D8%A8.%22%7D%5D”]

استراتژی ها

[icon_list icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-chevron-circle-right” color=”#181620″ list=”%5B%7B%22item%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA%20%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%88%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B3%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22item%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.%22%7D%5D”]