ساکشن مورد استفاده برای مکش مایعات و ترشحات.

به لحاظ اقتصادی به دلیل نسبت قیمت به عملکرد با صرفه است. کمترین میزان صدا و لرزش را دارد. مناسب برای انواع مصارف پزشکی،اتاق عمل و آندوسکوپی است.