بخشی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت:

  • تجهیز کلینیک تخصصی دندانپزشکی مباشر
  • تجهیز اتاق های عمل بیمارستان فوق تخصصی بعثت
  • تجهیز بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فوق تخصصی بعثت
  • تجهیز بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان فوق تخصصی بعثت

گالری محصولات